Senast uppdaterad: 2010/09/30

Våra policys

Företaget har en kvalitetspolicy och upprättad kvalitets- och miljöplan för verksamheten. Målet med ett kvalitetssystem är att vi skall arbeta på bästa sätt med kvalitets- och miljöfrågorna och att vi med valda arbetssätt och metoder uppfyller vår policy och våra mål.

Vi är ett litet företag med överblick över vad vi gör i alla led och därigenom säkerställer vi att kvaliteten uppfylls naturligt i våra projekt. Vår grundfilosofi är att ordning och reda skall gälla inom allt arbete, såväl internt som externt.

Uppsatta mål skall vara tydliga och förenliga med vår policy samt möjliga att kommunicera, tidsätta och mäta. Mätningen av målen ska också ge viktig information om vår verksamhet och dess utveckling. Ledningen skall med denna måluppfyllelse som underlag, ständigt analysera vad som är bra för kunden, för den egna organisationen och för övriga intressenter.

SecTec tar vara på erfarenheter i verksamhet så att de kan utnyttjas i nya projekt. Enligt kvalitetssystemet sker efter varje avslutat projekt en uppföljning.

Kvalitetspolicy

För SecTec är stabilitet och långsiktighet viktiga ledord för att kunden ska känna trygghet och förtroende. Genom att skapa goda relationer med våra kunder bidrar vi till att förbättra kvaliteten.

 • Utifrån våra kunders behov, krav och förväntningar arbetar vi systematiskt för att ständigt förbättra verksamheten i enlighet med följande riktlinjer.
 • Vi bemöter våra kunder på ett kompetent och serviceinriktat sätt.
 • Vi utvecklar våra tjänster och leveranser kontinuerligt utifrån våra kunders behov.
 • Våra tjänster och leveranser håller god kvalitet, har rätt funktion och hög tillgänglighet.
 • Vi levererar tjänster och tjänsteprodukter i rätt tid och till avtalat pris.

SecTec skall leverera den vara eller tjänst som uppdragsgivaren beställt och förväntar att få, inom den tidsram och omfattning samt inom den ekonomiska överenskommelse som avtalats.

Miljöpolicy

SecTec skall verka för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda projekteringslösningar som tar hänsyn till både människa och miljö. Vi ska förebygga förorening och minimera negativ miljöpåverkan genom att hushålla med naturresurser och arbeta för en sund innemiljö och minskade utsläpp till den yttre miljön. Vi skall därför sträva efter miljömässigt goda alternativ vid systemval, projektering, tillverkning, installation och eftermarknad samt inom vårt kontor.

Våra riktlinjer för att uppnå rätt miljöbeteende är att:
 • Ständigt förbättra vårt miljöarbete
 • eftersträva effektiv resursanvändning genom att ge kunden energieffektiva installationslösningar samt verka för att restprodukter källsorteras i våra projekt och vid vårt kontor
 • värna om att egna och inköpta produkter och materiel är återvinningsbara och skonsamma mot människor och miljö
 • minska miljöpåverkan från våra transporter
 • tillse att vi har god kunskap om gällande miljölagar och föreskrifter och alltid uppfylla de miljöbestämmelser som gäller vår verksamhet
 • initiera ökat samarbete och öppen dialog med våra kunder och därigenom stimulera utveckling av nya affärsidéer till nytta för såväl miljön som våra kunder
 • påverka och ställa miljökrav på våra leverantörer av varor och tjänster

Det är varje medarbetares fulla ansvar att vara miljömedveten och verka för ett gott miljöarbete i det dagliga arbetet.